м. Запоріжжя
м. Запоріжжя
Про послуги Методика відбору зразків

Більше інформації про послугу

 • Аналіз ґрунту
 • Аналіз торфу
 • Аналіз добрив
 • Аналіз води
 • Ентофітопатологічний аналіз
 • Рекомендації

Показник

N
P
K
pH (водної та сольової витяжок)
Обмінні основи (Ca, Mg)
S
Електропровідність
Органічна речовина (гумус)
Водна витяжка (N, K, Ca, Mg, Cl, CO3, HCO4, SO4)
Мікроелементи
Солонцюватість
Вміст вологи в метровому шарі

Опис показника

N – вміст азоту в ґрунті визначає можливість реалізації потенціалу культури, розвиток рослини та формування урожаю. Цей макроелемент використовується рослиною для синтезу білків та побудови нових клітин.

Розрізняють органічну та мінеральну форму азоту в ґрунті. Органічна форма недоступна для рослин, мінеральна представлена у вигляді нітратних (містять NO3) та амонійних (містять NH4+) сполук. Визначення вмісту NO3 та NH4+ дають можливість встановити забезпеченість рослин цим елементом на різних фазах розвитку і правильно визначити норми та форми внесення добрив.

Аналіз проводиться згідно ДСТУ 4729:2007.

P – один із основних елементів живлення рослин, що визначає можливість їх росту і розвитку, рівень забезпечення азотного живлення, перебігу біохімічних реакцій, формування генеративних органів. В аналізі визначають вміст рухомого фосфору (доступного для рослин на даний момент) та валовий вміст (загальний обсяг елемента).

Визначення проводиться згідно ДСТУ 4114-2002, ДСТУ 4115-2002, ДСТУ 4405:2005

K – макроелемент, що відповідає в рослині за процеси дихання, фотосинтезу, енергетичного обміну, синтезу білків та вуглеводів, фосфорного обміну. Вміст рухомого калію (К+) є основним показником забезпеченості ґрунту доступними для рослин формами К+, на основі якого розраховують норми внесення калійних добрив.

Визначення проводиться згідно ДСТУ 4114-2002, ДСТУ 4115-2002, ДСТУ 4405:2005

pH  – показник кислотності ґрунту, який впливає на розвиток рослини, доступність елементів живлення, перебіг хімічних процесів в ґрунті, швидкість мінералізації органічних решток тощо.

Розрізняють:
pH водної витяжки – актуальна кислотність ґрунту, яка, в першу чергу, впливає на розвиток рослини: визначає придатність ґрунту для конкретної культури, впливає на поглинаючу здатність рослин.
pH сольової витяжки – впливає на взаємодію ґрунту з добривами, меліорантами, опадами та ґрунтовими водами та впливає на рівень pH водної витяжки у майбутньому.

Визначення проводиться згідно ДСТУ 7862:2015, ДСТУ 7910:2015

Обмінні основи (зокрема, Са2+, Mg2+) – впливають на вміст та доступність у грунті фосфору та калію, мають властивість зв’язувати рухомі форми алюмінію та заліза, що є токсичними для рослин, а також являються безпосереднім джерелом живлення для рослин та грунтових мікроорганізмів. Кальцій сприяє утворенню і збереженню гумусу, є визначальним у процесі структуроутворення грунту. Магній входить до складу молекули хлорофілу.

Завдяки визначенню кількості Са2+, Mg2+ з’являється можливість корегувати не лише наявність елементів живлення в ґрунті, але і властивості ґрунту, активність мікробіологічних та хімічних процесів, доступність елементів живлення для рослин тощо.

Аналіз проводиться згідно ДСТУ 7604:2014.

S (сірка) – один із найважливіших елементів живлення рослин, при дефіциті якого погіршується ріст і розвиток рослин, поглинання азоту, обмінні та окисно-відновні процеси, синтез білків, хлорофілу, вітамінів.

Визначення вмісту мінеральної (рухомої) сірки у ґрунті дає змогу розрахувати або скорегувати норми внесення добрив та запобігти недобору врожаю та втрат його якості.

Аналіз проводиться згідно ДСТУ 8347:2015.

Електропровідність ґрунту (ЕС) – здатність ґрунту проводити електричний струм. Кількісно характеризується показником питомої електропровідності. Високий рівень електропровідності призводить до пригнічення розвитку рослин, послаблення поглинаючої здатності, падіння тургору (в’янення листя).

На основі результатів вимірювань питомої електропровідності проводять оцінку загальної кількості водорозчинних солей у ґрунтовому розчині (засоленість ґрунту).

Аналіз проводиться згідно ДСТУ ISO 11265-2001.

Органічна речовина в ґрунті, що майже на 90 % представлена гумусовими речовинами, містить у собі необхідні для росту і розвитку рослин біологічно активні сполуки та впливає на вбирну здатність ґрунту, водний режим та доступність елементів живлення, рН ґрунтового розчину, стійкість ґрунту до механічних та хімічних впливів (обробіток ґрунту, внесення добрив та пестицидів).

Накопичення гумусу у ґрунті сприяє розвитку мікроорганізмів, що приймають участь у процесах мінералізації органічної речовини, підвищуючи при цьому вміст доступних елементів живлення для рослин та підвищуючи рівень родючості ґрунту.

Аналіз прводиться згідно ДСТУ 4289:2004.

Аналіз водної витяжки ґрунту дає змогу встановити її катіонно-аніонний склад (Nа+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl, CO32-, HCO4, SO42-) для визначення типу і ступеня засолення ґрунтів, наявність та концентрацію токсичних для рослин солей. Це необхідно для розробки заходів по зменшенню і нівелюванню шкідливого впливу розчинених солей на рослини та хімічні процеси в ґрунті.

Аналіз проводиться згідно ДСТУ 7944:2015, ДСТУ 7943:2015, ДСТУ 7945:2015, ДСТУ 7908:2015, ДСТУ 7909:2015.

Мікроелементи – необхідні рослинам в невеликій кількості, однак їх нестача в ґрунті значно знижує урожайність. Аналіз встановлює вміст у ґрунті таких елементів, як Mn, Co, Zn, Cu, Fe, що необхідні для збалансованого росту і розвитку рослин. Велика частина ґрунтів має дефіцит окремих мікроелементів, який необхідно усувати точковими підживленнями рослин.

Аналіз проводиться згідно ДСТУ 4770.1:2007, ДСТУ 4770.2:2007, ДСТУ 4770.4:2007, ДСТУ 4770.5:2007, ДСТУ 4770.6:2007.

Осолонцювання – процес насичення твердої фази ґрунту увібраним натрієм і калієм, витіснення кальцію та деградація мінеральної та органічної частки ґрунту. Проблема поширена в місцях низького залягання ґрунтових вод або використанні поливної води поганої якості. Осолонцюватість є поширеною проблемою, яка вимагає виявлення та корегування з метою збереження родючості.

Вміст вологи в метровому шарі – дає можливість визначити кількість доступної в ґрунті вологи понад ту кількість, яка використовується рослиною для підтримки тургору (відсутності в’янення). Кількість цієї вологи визнача її достатність для формування урожаю конкретної культури.

Вміст вологи залежить від властивостей ґрунту, попередника та кількості вологи, накопиченої за зимовий період.

Часто проводиться перед посівом з метою визначення доцільності посіву певної культури та можливості формування заданої урожайності в конкретних погодних умовах із врахуванням накопиченої за зимовий період вологи.

 

Часті запитання

 • Скільки часу потребує аналіз?

  Комплексний аналіз ґрунту займає 5-10 днів. Визначення вологості ґрунту проводиться за 1-5 днів.

  Детальну інформацію про відбір зразків можна подивитись тут.

 • Як правильно відбирати зразки?

  Детальну інформацію процедури відбору зразків можна подивитись тут.

 • В який період року найдоцільніше робити аналіз ґрунту?

  Відбір зразків ґрунту можна проводити впродовж всього року, проте найкращим часом є період після збору врожаю або перед посівом/висадкою/початком вегетації рослин.

  Детальну інформацію про відбір зразків можна подивитись тут.

 • Як відправити зразки?

  Зразки відправляти у м. Запоріжжя на відділення Нової Пошти №46
  (отримувач — “Лабораторія Аркас”).
  тел. +38 (091) 316-64-95.

  Детальну інформацію про відбір зразків можна подивитись тут.